𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐲

من جمع اضدادم؛ مجموعه‌ای متحد از پارادوکس‌های غول‌پیکر!